Banner

(TTV) Doanh nghiệp, doanh nhân Tuyên Quang đóng góp phát triển kinh tế - xã hội

Doanh nghiệp, doanh nhân Tuyên Quang ngày càng phát triển, trở thành một lực lượng quan trọng, là động lực của nền kinh tế. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần vượt khó, thích ứng với tình hình mới, duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội.