Banner

(TTV) Phát triển cây dược liệu – Hướng đi mới của nông dân Hàm Yên

Trong những năm qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động ngày càng hiệu quả theo chuỗi giá trị, thể hiện được vai trò dẫn dắt cho kinh tế hộ phát triển, góp phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên. Hợp tác xã dược liệu Thuận Hằng, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên là một điển hình.