Banner

(TTV) Yên Sơn tập trung khai thác tiềm năng lợi thế về nông nghiệp để xây dựng sản phẩm OCOP

Thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm, huyện Yên Sơn đã chỉ đạo các địa phương phát huy thế mạnh vùng miền, tạo ra nhiều sản phẩm đặc sản, của huyện. Hiện các cơ quan chuyên môn đang hỗ trợ các cơ sở sản xuất chuẩn hóa sản phẩm theo chương trình OCOP nhằm tạo thương hiệu cho các sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, thu nhập cho người dân.