Banner

(TTV) Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong nhà trường

Một trong những nội dung giáo dục được các trường học chú trọng trong thời gian qua là đưa những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vào những giờ học, ngoại khóa,... góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.