Banner
21:10, 15/10/2021

Nhằm thực hiện hiệu quả Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa", các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương.